WildTangent Games 1.1.1.47

WildTangent Games 1.1.1.47

Blackhawk Striker from WildTangent (remove only) – Shareware – Windows
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
WildTangent Games là một dịch vụ trò chơi cung cấp hàng ngàn trò chơi phí bảo hiểm cho người tiêu dùng với công nghệ cấp bằng sáng chế của WildTangent. Người tiêu dùng nhận được miễn phí trong trò chơi mục cũng như chơi miễn phí của phí bảo hiểm trò chơi đúng trách nhiệm của nhà quảng cáo thương hiệu. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể thuê các trò chơi cho một phần nhỏ của giá bán lẻ, với 100% của đi về hướng quyền sở hữu, cho thuê hoặc mua chúng ngay. WildTangent phương tiện truyền thông là một điện thoại di động và kỹ thuật số quảng cáo nền tảng kết nối thương hiệu với một đối tượng tham gia đánh giá cao thông qua "trao đổi giá trị," nơi mà người tiêu dùng nhận được phần thưởng các họ muốn, thay vì bị gián đoạn — và nơi thương hiệu làm cho một ấn tượng lâu dài của người tiêu dùng.

Tổng quan

WildTangent Games là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Blackhawk Striker from WildTangent (remove only).

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.859 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WildTangent Games là 1.1.1.47, phát hành vào ngày 17/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/09/2008.

WildTangent Games đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của WildTangent Games đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WildTangent Games!

Cài đặt

người sử dụng 8.859 UpdateStar có WildTangent Games cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Blackhawk Striker from WildTangent (remove only)
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.